Работите в момента или имате предишен стаж по някаква професия или специалност, но нямате документ за професионална квалификация?

БЦПО Ви предлага валидиране на степен на професионална квалификация !
(Съгласно Наредба № 2/13.11.2014 - валидиране на професия)

Доказвате стажа си, явявате се само на изпит и ние Ви издаваме документ за професионална квалификация, валиден в целият ЕС!


БЦПО организира
и провежда :

  • Обучение за Координатор ЗБУТ  - Наредба 2, 3, 4 (комитети и групи), Наредба РД-07-2 от 2009 г.
  • Обучения за „Квалификационни групи” / от I до V /, съгласно правилника за работа със съоръжения до 1000 волта
  • Обучения за Контрол на качеството на изпълнение на строителството и влаганите строителни продукти съгласно изискванията на Наредба за съществуващите изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр. 106/27.12.2006г.)

Обученията са в рамките на един работен ден!