ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
” УМЕНИЕ ЗА УЧЕНЕ”

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЯТА:
- “АКТИВНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА"
- „МОТИВАЦИЯ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ”
- „РАБОТА В ЕКИП”
- „УМЕНИЕ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЕ НА СТРЕС”

СРОК НА ОБУЧЕНИЯТА:ВСЯКО ПО 1 УЧЕБНА СЕДМИЦА / 5 ДНИ
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА ВСЯКО ОБУЧЕНИЕ: ХОРАРИУМ ОТ ПО 30 УЧЕБНИ ЧАСА ЗА УСВОЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА, ВЕЧЕРНА, СЪБОТНО-НЕДЕЛНА
БРОЙ ЛИЦА ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЯТАЗА ВСЯКО ПО 15-20 ОБУЧАЕМИ

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ И ПОЗНАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 И 1/2 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ / 8 ДНИ
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: ХОРАРИУМ ОТ 45 УЧЕБНИ ЧАСА ЗА УСВОЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА, ВЕЧЕРНА, СЪБОТНО-НЕДЕЛНА
БРОЙ ЛИЦА ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЯТАВ ГРУПИ ОТ ПО 10 ОБУЧАЕМИ
Всяко едно от обученията завършват с писмен изпит – ТЕСТ
Успешно преминалите изпит – ТЕСТ получават СЕРТИФИКАТ за завършен курс

Методи на обучение: кратки лекции, работа в малки групи, дискусии, задачи
за самостоятелна работа, презентации, казуси

ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Английски език : НИВА А1, А2, В1, B2 

Немски език : НИВА А1, А2, В1, B2

Руски език : НИВА А1, А2, В1, B2

НИВАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА: А1, А2, B1, B2

  • НИВА НА ОБУЧЕНИЕ : 4
  • БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА ВСЯКО НИВО НА ОБУЧЕНИЕ: 100 УЧЕБНИ ЧАСА
  • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА, ВЕЧЕРНА, СЪБОТНО-НЕДЕЛНА
  • БРОЙ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЕДНА УЧЕБНА ГРУПА: 8-10
  • ОБОСНОВКА НА БРОЯ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДНА УЧЕБНА ГРУПА: ПРЕДЛАГАНИЯ БРОЙ ОБУЧАЕМИ В ЕДНА УЧЕБНА ГРУПА Е ОБУСЛОВЕН ОТ СПЕЦИФИКАТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ И МЕТОДИКАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ, В ЧАСТТА Й „ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Преди включване на лицата в обучение по чужд език те полагат ТЕСТ за определяне на входящото им ниво.
2. След приключване на всяко ниво на обучение и постигнати знания и умения от обучаемите, съгласно ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА на курсистите се издават Сертификати по образец на обучаващата организация, удостоверяващи нивото и хорариума.